Me Uskallamme - hyvinvointia yhdessä oppien

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen, psyykkisen - ja fyysisen hyvinvoinnin

edistäminen kohtaamalla. Nuoret tarvitsevat tukea itsetunnon vahvistami-

seen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Itsetuntoa voidaan vahvistaa läpi elämän.

Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia

toimintamalleja –ja tapoja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja

itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla yläkoulussa ja toisella asteella.

Hyvinvointiosaamisella halutaan mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä

nivelvaiheen koulupudokkuutta ja toisen asteen keskeyttämisiä.

Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa

erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden

osalta kulttuurin, teatterin ja liikunnan keinoin.

Toimenpiteet

1. Ryhmätoiminnan ja pajojen järjestäminen perusopetuksen oppilaille

ja toisen asteen opiskelijoille.

o   Toiminnalliset ryhmien toimintapajat osallistujien itsetuntoa,

hyvinvointia ja terveysosaamista vahvistaen kulttuurin;

 liikunnan ja teatterin keinoin.

o   Tehdään pilottikokeiluja ryhmien toimintapajoista

työelämänkumppaneiden kanssa.

2. Elintapaohjaus ja harrastamisen lisääminen nuorille

o   Tehdään yksilö- ja pienryhmäohjaamista uni-, liikunta- ja

ravinto teemojen ympärillä. 

Keskiössä ovat kohtaaminen, läsnäolo ja motivointi.

o   Menetelmänä hyödynnetään liikkumisen lisäksi laaja-alaista taiteen

soveltamista osana elintapaohjausta.

o   Laajennetaan harrastusmahdollisuuksien valikoimaa ja kehitetään

toimintaa soveltuvammaksi vähän harrastaville oppijoille.

3. Terveysosaamisen ja toiminnallisten menetelmien osaamisen

lisääminen moniammatillisesti liikunnan ja teatterin keinoin

o   Kootaan verkosto, joka kehittää koulutuksen ja siihen

liittyvän materiaalin.

o   Toiminnallisen terveysosaamisen seminaarin järjestäminen

perusopetuksen ja toisen asteen sekä kolmannen sektorin

henkilöstölle ja oppijoille.

o   Edistetään opettajien, ohjaajien ja valmentajien läsnäolo-,

vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamista sekä kehitetään taitoja

ohjata etenkin vähän harrastavia oppijoita.

 

Osallistujat

Hankkeeseen osallistuu Mikkelin ja Pieksämäen Esedu: n

opiskelijoita ja henkilöstöä sekä Mikkelin Lukion ja perusopetuksen

9lk:n oppijoita ja opettajia. Ryhmät haetaan yhteistyössä opetuksesta

vastaavien henkilöiden, kuraattoreiden ja opojen kanssa.

 

Hankkeen hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry

 

Hankkeen osatoteuttaja

Hankkeen osatoteuttaja on Mikkelin Teatteri

 

Yhteistyökumppanit

Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki

 

Rahoitus

Kokonaisrahoitus: 225 719 €

Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Muu rahoitus: Mikkelin kaupungin, Esedu :n, Mikkelin Teatterin ja ESLi :n omarahoitus

 

Kesto

Hanke toimii ajalla 1.8.2019- 31.7.2021

 

Lisätietoja

 Anna PartaJimmy Asikainen 
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjäTeatterikuraattori 
 Etelä-Savon Liikunta ry Mikkelin Teatteri
anna.parta(at)esliikunta.fijimmy.asikainen(at)mikkelinteatteri.fi
 p. 044 341 0077    

p. 040 831 710

 
  
Heidi Maaranen 
Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, tohtori-opiskelija 
Etelä-Savon Liikunta ry 
heidi.maaranen(at)esliikunta.fi