Hankekuvaus

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen, psyykkisen - ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen kohtaamalla. Nuoret tarvitsevat tukea itsetunnon vahvistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Itsetuntoa voidaan vahvistaa läpi elämän. Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja - ja tapoja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla yläkoulussa ja toisella asteella. Hyvinvointiosaamisella halutaan mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä nivelvaiheen koulupudokkuutta ja toisen asteen keskeyttämisiä. Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta kulttuurin, teatterin ja liikunnan keinoin.

Toimenpiteet

1. Ryhmätoiminnan ja pajojen järjestäminen perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille.

  • Toiminnalliset ryhmien toimintapajat osallistujien itsetuntoa, hyvinvointia ja terveysosaamista vahvistaen kulttuurin; liikunnan ja teatterin keinoin.
  • Tehdään pilottikokeiluja ryhmien toimintapajoista työelämänkumppaneiden kanssa.

2. Elintapaohjaus ja harrastamisen lisääminen nuorille

  • Tehdään yksilö- ja pienryhmäohjaamista uni-, liikunta- ja ravinto teemojen ympärillä. Keskiössä ovat kohtaaminen, läsnäolo ja motivointi.
  • Menetelmänä hyödynnetään liikkumisen lisäksi laaja-alaista taiteen soveltamista osana elintapaohjausta.
  • Laajennetaan harrastusmahdollisuuksien valikoimaa ja kehitetään toimintaa soveltuvammaksi vähän harrastaville oppijoille.

3. Terveysosaamisen ja toiminnallisten menetelmien osaamisen lisääminen moniammatillisesti liikunnan ja teatterin keinoin

  • Kootaan verkosto, joka kehittää koulutuksen ja siihen liittyvän materiaalin.
  • Toiminnallisen terveysosaamisen seminaarin järjestäminen perusopetuksen ja toisen asteen sekä kolmannen sektorin henkilöstölle ja oppijoille.
  • Edistetään opettajien, ohjaajien ja valmentajien läsnäolo-, vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamista sekä kehitetään taitoja ohjata etenkin vähän harrastavia oppijoita.

Osallistujat

Hankkeeseen osallistuu Mikkelin ja Pieksämäen Esedu:n opiskelijoita ja henkilöstöä sekä Mikkelin Lukion ja perusopetuksen 9lk:n oppijoita ja opettajia. Ryhmät haetaan yhteistyössä opetuksesta vastaavien henkilöiden, kuraattoreiden ja opojen kanssa.


Hankkeen hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry.


Hankkeen osatoteuttaja

Hankkeen osatoteuttaja on Mikkelin Teatteri.


Yhteistyökumppanit

Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki.


Rahoitus

Kokonaisrahoitus: 225 719 €. Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Muu rahoitus: Mikkelin kaupungin, Esedu :n, Mikkelin Teatterin ja ESLi :n omarahoitus.


Kesto

Hanke toimii ajalla 1.8.2019- 31.7.2021.                                   

Yhteystiedot

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, ESLi
anna.parta(at)esliikunta.fi
044 3410077   

Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori, Mikkelin Teatteri
jimmy.asikainen(at)mikkelinteatteri.fi
040 831 710

Heidi Maaranen 
Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, tohtori-opiskelija, ESLi          
heidi.maaranen(at)esliikunta.fi