Hankekuvaus

Tiivistelmä                                             

Seurat toteuttavat yhdessä verkostoimaisen kehittämishankkeen ja ratkaisevat hankkeessa haasteita oman seuran ja laajemmin verkostona harrastamisen näkökulmasta. Mukaan lähtevät seurat allekirjoittavat kumppanuussopimuksen, jossa määritellään vastuut ja omarahoitusosuuden jakautuminen hankkeessa. Hankkeessa ostetaan osaamista, kehitetään omaa tuotantoa ja verkostoja yhdessä määritettyjen arvojen, haasteiden ja tavoitteiden pohjalta.  Hankkeessa selkiytetään harrastamista seuroissa. Määritetään mitä harrastaminen on eri kohderyhmille. Luodaan uusia toiminta-alustoja. Opitaan kohtaamaan uudet jäsenet ja perehdytetään heidät yhteisiin arvoihin ja seurojen toimintaan. Seurat etsivät aktiivisesti uusia sisältöjä (mm. elintapaohjaus), toimintatapoja ja kumppaneita. 


Tarve

Suomessa ihmiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja iso osa jää mielekkään toiminnan ulkopuolelle. Urheiluseurat tarjoavat mahdollisuuden matalan kynnyksen toimintaan, joka edistää osallisuutta ja hyvinvointia. Liikkumattomuuden kustannukset Mikkelissä ovat n. 36 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskunnan muutosten myötä ihmisten halukkuus sitoutua seuratoimintaan on vähentynyt. Tarvitaan uusia malleja päästä mukaan seurojen toimintoihin ja tapahtumiin.

Mikkelissä on 98 avustusta saavaa urheiluseuraa. Seurojen yhteisenä yhdistyksenä toimii Etelä-Savon Liikunta, joka hallinnoi mm. Etelä-Savon Urheiluakatemiaa. Akatemia toiminta on hyvin koordinoitu ja  seuravalmentajien yhteistyö on tiivistä.

Mikkelin kaupungin liikuntaolosuhteet ovat hyvällä tasolla, jotka tarjoavat hanketoiminnalle erinomaiset puitteet. Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat monipuoliset avustus mahdollisuudet seuroille, ylläpitävät liikuntapaikkoja ja tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja ESLi:n kanssa. Mikkelissä on toteutettu Täydellinen liikuntakuukausi- ja Liikkumisen unelmavuosi-kokeilut, joissa seurat olivat oppimassa kokeilukulttuuria ja verkostomaista työtapaa. Mikkeli on tunnettu myös urheilutapahtumien järjestelykaupunkina. Seuroilla on jatkossakin tahtotila järjestää isoja ja pieniä tapahtumia. Liikunta on osa Mikkelin kaupungin matkailun edistämistä ja brändiä. Seurojen taloudelliset mahdollisuudet lähteä kehittämään toimintaa yksin ilman hanketta ovat rajalliset.

Seurat tarjoavat monipuolista harrastus- ja kilpatoimintaa erityisesti lapsille ja nuorille (8-14 -vuotiaat), sen jälkeen tapahtuu dramaattinen muutos, jolloin harrastajamäärät putoavat. Seurat eivät tarjoa nuorille ja aikuisille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen avulla kehitetään seurojen toimintamalleja ja -kulttuuria osallisuuden lisäämiseksi. Tämä mahdollistaa entistä useammalle mikkeliläiselle aktiivisemman ja liikkuvamman elämäntavan. Hankkeessa hyödynnetään Olympiakomitea Tähtiseura-ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda laatumerkki mukana oleville seuroille. Laatumerkki edellyttää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa. Seurat ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen. 


Hankkeen tavoitteet                   

 1. Tämä tarkoittaa, että seuroissa on kohdennettua toimintaa eri kohderyhmille. Seurat luovat yhdessä liikkumisalustoja yhteiselle monipuoliselle matalan kynnyksen toiminnalle. Hankkeessa erityisesti painotetaan vertaisohjaajatoimintaa sekä tehdään ja opitaan asioita yhdessä. Toiminta rakennetaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden pohjalle
 2. Hankkeessa hyödynnetään Olympiakomitean tähtiseura-ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda laatumerkki mukana oleville seuroille. Hanke sisältää monipuolista koulutusta, seurojen kehittämisiltoja, puheenjohtajien, rahastonhoitajien ja muiden seuratoimijoiden tapaamisia.
 3. Muun muassa toimitsijaporukoitten vetämistä, perhekerhojen vetämista ja pienille seuroille työntekijöitä
 4. Yhteisillä tapahtumille ja toiminnoilla, jäsenmaksujen lisääntymisellä (uudet jäsenet) sekä erilaisten avustusmahdollisuuksien tietoon saattamisella
 5. Hankkeessa järjestetään yhteisiäseuraesittelyjä kouluille sekälajiesittelyjä /perhetapahtumia seurojen harrastuspaikoilleLisäksi tuotetaanyhteinen tiedostuslehtinen seurojen tarjonnasta. Hyödynnetään SuomiSport – sivustoa.
 6. Toteuttaminen - koulutukset
 • Pienille seuroille työntekijä apua,
 • Opiskelijoille harjoittelupaikkoja seuratyössä, oppilaitosreformi huomioiden

Valmentaja- ja ohjaaja- ja toimijapankki-rekisterin luominen 

 • Koulutukset seuratoiminnan kehittämiseksi
 • Koulutussuunnitelmat seuroihin
 • Laatumerkki koulutukset

Seurojen kansainvälistyminen

 • Erasmus + -ohjelman hyödyntäminen

Uutuusarvo 

 • Syntyy uusi tapa toimia (valtakunnan tasolla)
 • Verkostomainen kokeileva työtapa vahvistuu
 • Yhteisen harrastusalustan luominen: yhteiset resurssit, osaaminen, tilat
 • Seurojen auditointi laatumerkkiä varten: tutustumiset, arvioinnit seurojen toiminnasta
 • Ohjaajapankki –ja rekisterin luominen
 • Yhteinen tiedottaminen: mm. SuomiSportin käyttöönotto

Kohderyhmä                                  

 • Nuoret ja työikäiset, erityisesti n. 50-vuotiaat miehet
 • Harrastusten ulkopuolella olevat

Toteutus (konkreettiset toimenpiteet)                      

Seurat yhdessä toteuttavat monipuolista lähiöliikuntaa Arki haltuun -hankkeen kanssa asukkaiden toiveiden pohjalta. Seurat luovat yhdessä ”liikkumisalustoja” yhteiselle toiminnalle sekä Koulutetaan vertaisohjaajia, ohjaajia ja muita osaajia seuratoiminnan kehittämiseksi. Toteutetaan seuran kehittämisiltoja, joissa seurat sparraavat toisiaan laatumerkin saavuttamiseksi. Toteutetaan puheenjohtajien, rahastonhoitajien ja valmentajien tapaamisia sekä rekrytoidaan uusia jäseniä.

Hankkeessa fasilitoidaan kohderyhmän toimintaa, koulutuksia ja tapaamisia sekä käynnistetään perhekerhoja. Lisäksi hankitaan pienille seuroille uusia jäseniä, ohjaajia, harjoittelijoita ja vertaisohjaajia. Toteutetaan yhteisiä tapahtumia ja toimintaa ja toteutetaan tiedottamisen ja viestinnän työpajoja. Toteutetaan yhdessä seuraesittelyt kouluille ja kootaan yhteinen tiedostuslehtinen seurojen tarjonnasta. Pienemmille seuroille tarjotaan työntekijä apua, työkokeilut, tukityöllistäminen, ym. sekä opiskelijoille harjoittelupaikkoja seuroihin. Luodaan valmentaja- ja ohjaajapankki -rekisteri. Laaditaan perehdyttämiskansiot seuroihin ja toteutetaan Laatumerkki-koulutukset.                        


Tulokset

Hankkeen tuloksina syntyy seuroihin uudet toimintamallit, jotka mahdollistavat uusien seuratoimijoiden tulon seuroihin. Syntyy osallistavan seuratyön malli. Seurojen yhteinen toiminta lisääntyy. Yhtenä tuloksena syntyy seurojen perehdyttämiskansio (sähköinen käsikirja)                                 


Toiminnan jatko hankkeen päätyttyä                                

Harrastaminen seuroissa lisääntynyt ja monipuolistunut ja seurat ovat elinvoimaisempia ja jatkavat tiivistä yhteistyötä 

Vertaisohjaajat jatkavat toimintaa seuroissa ja yhteistyön kautta on syntynyt uusia toimintamuotoja harrastaa. Seurat toteuttavat yhdessä tapahtumia, koulutuksia ja jatkavat yhteistä varainhankintaa


Hankkeen kesto

Alkamispäivämäärä: 11.3.2019
Päättymispäivämäärä: 31.5.2020
Toteuttamisalue: Mikkelin keskusta-alue

Yhteystiedot

Heikki Siitonen

Heikki Siitonen
044 3410051
heikki.siitonen(at)esliikunta.fi

Pasi Parviainen

Pasi Parviainen
044 3410054
pasi.parviainen(at)esliikunta.fi

Kimmo Liukkonen

Kimmo Liukkonen
044 3410055
kimmo.liukkonen(at)esliikunta.fi

Euroopan Unioini
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ESLi