Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen. Haku 30.11.2018 mennessä.

29.10.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut kunnille haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset vuodelle 2019 sellaisiin liikuntahankkeisiin, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Hankkeet voivat kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät. Vaihtoehtoisesti niissä voidaan yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei sisällä koulupäivän liikunnallistamista. Liikkuva opiskelu -hankkeille on lukuvuodelle 2019–2020 oma avustushakunsa alkuvuodesta 2019.

Haun pääpainopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen, joka liittyy varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika alkaa 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018 klo 16.15.

Hakuohje ja tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

Lisätietoja:

Itä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515