Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon Liikunta ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Savon maakunta.


2 § Tarkoitus

Yhdistys on alueellaan toimivien liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä liikuntaa harrastavien kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten yhteistyö- ja etujärjestö. Sen päämääränä on liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

Yhdistys huolehtii jäsentensä yhteisistä kehittämis- ja edunvalvontatehtävistä sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteuttamista.

Yhdistys edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä toimii puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.


3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa ja välittää voittoa tavoittelematta jäsenistölleen niiden tarvitsemia palveluja ja tuotteita järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, nuoriso- ja muuta vastaavanlaista toimintaa sekä myötävaikuttamalla avustusten ja apurahojen hankkimiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa vain sellaista elinkeinotoimintaa, mikä välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.


4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Etelä-Savossa toimivat rekisteröidyt valtakunnalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alueelliset organisaatiot sekä muut urheilua ja liikuntaa edistävät maakunnalliset oikeustoimikelpoiset yhdistykset.

Jäseneksi voivat liittyä myös rekisteröidyt säätiöt sekä urheilua ja liikuntaa harjoittavat rekisteröidyt urheiluseurat ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella jäsenet.

Jäsen on vapaa jäsenyydestään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun eroilmoitus on jätetty kirjallisena hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kun eroamisesta on ilmoitettu yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Päätöksestä saa valittaa oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous päättää. Jäsenmaksu tulee suorittaa kunakin vuonna viimeistään toukokuun loppuun mennessä.


5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen asioista päätetään sen kokouksissa. Yhdistyksellä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa;
 2. todetaan edustettuina olevien yhdistysten äänivaltaiset edustajat ja kokouksen laillisuus;
 3. esitetään vuosikertomus ja tilikertomus tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä tilikaudelta;
 4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 7. käsitellään kokoukselle sääntöjen edellyttämällä tavalla tehdyt esitykset.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa;
 2. todetaan edustettuina olevien yhdistysten äänivaltaiset edustajat ja kokouksen laillisuus;
 3. päätetään hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista;
 4. valitaan erovuorossa olevien tehtäviin:
  1. hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
  2. hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle,
  3. hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
  4. jäsenet muihin yhdistyksen kokouksen valittavina oleviin toimielimiin.
 5. valitaan esteensä kirjallisesti ilmoittaneen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tilalle lopuksi hallituksen toimikaudeksi henkilö/henkilöt;
 6. valitaan joka vuosi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Tilintarkastajista ja varatilintarkastajista vähintään toisen on oltava HTM tai KHT;
 7. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista;
 8. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten;
 9. hyväksytään talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 11. käsitellään kokoukselle sääntöjen edellyttämällä tavalla tehdyt esitykset.

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, tulee jättää kirjallisena hallitukselle neljää (4) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäseneksi hyväksytyllä valtakunnallisella urheilu- ja liikuntajärjestöllä sekä niiden rekisteröidyllä alueellisella organisaatiolla viisi (5) ääntä.

Kaikilla muilla jäseneksi hyväksytyillä säätiöillä, rekisteröidyillä urheiluseuroilla ja oikeuskelpoisilla yhteisöillä/yhdistyksillä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni.

Sama henkilö voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsentä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksikymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa myös yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.


6 § Kokouskutsut

Hallituksen on lähetettävä kirjallinen ennakkoilmoitus kokouksen pitoajankohdasta ja –paikasta jäsenille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen on lähetettävä jäsenille varsinainen kokouskutsu kirjallisena viimeistään kaksi (2) viikkoa sekä yhdistyksen ylimääräisen kokouksen osalta viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kutsuun on liitettävä ehdotus kokouksen esityslistaksi ja kokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä annetut lausunnot.


7 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kuusi (6) jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla valitaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joista toinen määrätään arvalla yhden (1) vuoden jälkeen erovuoroon.

Hallituksen muiden jäsenien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla valituista puolet arvotaan yhden (1) vuoden jälkeen erovuoroon. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Sen mukaisesti hallituksen tulee:

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat;
 2. asettaa tarpeelliset työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista;
 3. nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt;
 4. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa,
 5. valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu, samoin kuin eri toimikuntiin ja tarpeelliseksi katsomiinsa tilaisuuksiin;
 6. hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilinpitoa sekä laatia toimintakertomus ja talousarvioesitykset.

8 § Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajista ja varatilintarkastajista vähintään toisen on oltava HTM tai KHT.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi (2) aina yhdessä.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, mikä kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa muutosta kannattaa.


12 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuminen edellyttää kahdessa (2) neljän-kuuden (4-6) kuukauden väliajoin pidetyissä kokouksissa 11. pykälän edellytyksin tehtyä päätöstä.

Kun yhdistyksen purkautumisesta on päätetty, on päätettävä yhdistyksen varojen luovuttamisesta yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan.


13 § Yhdistyslaki

Säännöissä määrätyn lisäksi yhdistys noudattaa toiminnassaan yhdistyslain määräyksiä.