Opettajille ja koulun henkilöstölle

JONOT MATALIKSI -koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.JONOT MATALIKSI -liikuntatuntien päämäärä on tukea lasten elämän kestävän liikuntainnostuksen syntymistä. Jonot mataliksi -liikuntatunneilla jokaiselle lapselle luodaan aito mahdollisuus onnistua sekä osallistua tekemiseen. Taitavilla opetusjärjestelyillä voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja häiriökäyttäytymistä. Tämä vaatii meiltä kaikilta asenneilmaston muutosta, uusia toimintamalleja ja -tapoja sekä uutta esimerkkiä. Jonot mataliksi -koulutukset ovat kaikkea tätä!

Jonot mataliksi - pelit ja leikit (1,5h)

Jonot mataliksi - oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5h)

Jonot mataliksi - heikko sisäliikuntatila (1,5h)

Jonot mataliksi – kilpailu (1,5t)

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 1-2 – luokkalaisille (1,5t)

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 3-6 – luokkalaisille (1,5t)

Koulutuksen hinta 290€/ osio.

Toiminnallinen oppiminen (kesto 2+2h)
Toiminallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu esiopetuksen työntekijöille, alakoulun opettajille, avustajille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Koulutuksen tavoitteena on löytää erilaisia tapoja toiminnallistaa oppimistilanteita.

Helposti liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (kesto 3 h)
Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa runsaasti käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Koulutus on kestoltaan 3 tuntia ja se on suunniteltu toteutettavaksi esim. Veso-päivän yhteydessä.

Koululaiset liikkeelle -koulutus (kesto 5 h)
Koulutus tarjoaa uusinta tietoa lasten liikkumisesta, keinoja koko koulupäivän liikunnallistamiseksi sekä esimerkkejä käytännön harjoitteista. Koulutuksessa toteutetaan liikuntatehtäviä, tutustutaan käytännön keinoihin liikunnallistaa koulupäivää sekä mietitään yhdessä mahdollisuuksia siirtää niitä omaan kouluun ja opetukseen.

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (kesto 6 h)
Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, oppimisvaikeudet, ylipaino jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

Havainnoista liikkeeksi - Lasten motoristen taitojen havainnointi (kesto 3 h)
Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajalle ja opettajille käytännönläheinen tietopaketti lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Liikkuva koulu -paja 1 (kesto 2-3 h)Tämä koulutus haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu - ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Jokainen koulutukseen osallistuva pääse vaikuttamaan yhteisiin valintoihin. Koulutus voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksen

Lisätietoja

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077