Koulutuksia seuroille, Etelä-Savon Liikunta

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen jäsen, jaoston johtoryhmän jäsen, joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja, tiedottaja tai markkinointivastaava. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisensa kehittämiseksi. Koulutukset sopivat myös seurojen päätoimisille ammattilaisille.

Alla olevia koulutuksia toteutetaan niin tilauksesta kuin avoimina koulutuksina.

Hyvän seuran hallinto -koulutus (3h)

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa. Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3h)

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Hyvä seura työnantajana -koulutus (3h)

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Hyvän seuran viestintä -koulutus (3h)

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Urheiluseuran rekrytointikoulutus (3h)

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta "pääomaa". Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja kehitetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis.matkat)

Hyvän seuran verotus (3h)

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille

Koulutus on suunnattu yhdistysmuotoisten urheiluseurojen hallitusten jäsenille, jaostojen jäsenille, joukkueenjohtajille ja seurojen työntekijöille. Seura saa parhaan hyödyn koulutuksesta, kun useampi seuran edustaja osallistuu tilaisuuteen, tällöin jo koulutuksen aikana päästään yhdessä pohtimaan oman seuran tapaa toimia.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö 

Tervetuloa ohjaajaksi –seurakoulutus (3 h)

Urheiluseurojen aloitteleville ja/tai nuorille lasten (alle 13 vuotiaiden) ryhmien ohjaajille. Tavoitteet: Saada perustietoa lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta urheiluseuran ohjaajana. Vinkkejä ryhmän hallintaan ja ohjauksen suunnitteluun. Sisältää käytännön ohjausosion.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)


VOK (Valmentaja/ohjaajakoulutus)

Yhteinen VOK-koulutusten hinnoittelu: 

3h lähikoulutus 80 €/hlö

 3h etäkoulutus 50 €/hlö

 7h lähikoulutus 130 €/hlö

 Tilauskoulutus 140 €/h 

 VOK-kokonaisuus (50h) 450 €/hlö 

Liikunnan aluejärjestöjen koulutuksen rakenne ja sisällöt 2022

Koulutusten tuntimäärissä on nyt merkittynä vain suunniteltu kesto koulutuksen osalta. Sen lisäksi jokaiseen osioon liittyy ennakkotehtävä ja oppimistehtävä, jotka lisäävät koulutuksen tuntimäärää. Todistukseen merkitään myös tehtävien laajuus ja se on keskimäärin 3h/koulutusosio. Onkin tärkeää korostaa viestinnässä, että koulutukseen kuuluu myös itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Lisäksi VOK 1-tason kokonaisuuteen kuuluu yksi vapaavalintainen koulutus (3h) alueen tarjonnasta.

Verkkokoulutukset toteutetaan kouluttajan johdolla. Vaikkakin VOK on lyhenne sanoista valmentaja- ja ohjaajakoulutus, uudistetun koulutuksen materiaaleissa käytetään valmentaja -sanaa. Tämä tarkoittaa kaikkia, jotka ovat ohjaamassa harjoituksia.  

Käytännön harjoituksiin on tehty malleja toteutettavista harjoitteista. Niissä voi soveltaa kouluttajan osaamista ja osallistujien lajitaustoja.

 

Kaikille yhteiset koulutukset

Minä valmentajana, 3h 

Koulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen. ​Koulutuksessa innostetaan ja tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja siellä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen runkona toimii valmentajan polku, jonka sisältöjä pohditaan pienryhmissä muiden osallistujien kanssa.

Taitojen oppiminen 3h (teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutuksessa käydään läpi taitojen oppimisen vaiheita. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan ​taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteet vaikutukset oppijaan. ​Lisäksi käydään läpi palautteen antamista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana.

Opetustyylit ja ohjaaminen​ 3h (lyhyt teoriaosuus ja käytännön harjoittelu)

Koulutus painottuu käytännössä tekemiseen. Teoriaosuudessa pohditaan erilaisia opetustyylejä ja niiden soveltamista käytännön harjoituksessa. Käytännön osuudessa harjoitellaan eri tyyleillä opettamista ja oppimista muilta. Saat koulutuksesta käytännön kokemusta ohjaamiseen sekä lisäksi ideoita eri opetustyylien toteuttamiseen.

Suunnitellen laatua harjoitteluun 3h

Koulutuksessa käydään läpi harjoittelun suunnittelun periaatteita. Lyhyesti tutustutaan tavoitteiden asettamiseen harjoituskauden osalta. Pääosin keskitytään yksittäisen harjoituksen rakenteeseen ja laatutekijöihin. Koulutuksen aikana pohtidaan lyhyesti harjoituskaudelle asetettavia tavoitteita sekä harjoittellaan yksittäisen harjoituksen suunnittelemista.

 

Lasten ja nuorten ohjaajien koulutukset

Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet, 3h 

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään perusliikuntataitojen merkitykseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Niitä peilataan lasten ja nuorten kokonaisliikunnan suosituksiin ja ohjattujen harjoituksien toteuttamiseen. Toisessa osiossa tutustutaan lapsilähtöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja yhdessä muiden kanssa pohditaan niiden toteuttamista käytännön harjoituksessa. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on saada kokonaiskuva lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnan edellytyksistä sekä malli, jonka avulla kokonaisvaltaista valmennusta voi tarkastella lapsilähtöisessä valmennuskulttuurissa.

Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä 3h (teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutettavaksi lasten kanssa.

Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu 7h (2h+2h luento, 1,5+1,5 demo)

Koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin.

 

Aikuisten ohjaajien koulutukset

Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta, 3h 

Aikuisliikkujalle säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huollolla on suuri merkitys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa keskitytään liikuntaan terveyden näkökulmasta aikuisväestön ja aikuisliikkujien näkökulmasta. Samalla tunnistetaan ja ymmärretään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä. Koulutuksessa tutustutaan aikuisten terveysliikunnan suosituksiin ja liikunnan terveyshyötyihin. Sen yhteydessä arvioidaan myös omaa liikkumista ja arjen aktiivisuutta. Lopuksi käsitellään tuoreen selvityksen pohjalta saatuja tietoja väestörakenteen muutosten vaikutuksista seuratoimintaan ja aikuisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen.  

Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit 3h (teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutuksessa tutustutaan aikuisliikunnan laatutekijöihin: liikkuja keskiössä, monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Kouluttajan ja yhteisten keskustelujen avulla käydään läpi laatutekijöiden vaikutuksia aikuisten liikuntaryhmien toteuttamiseen ja valmentajan osaamiseen aikuisten ryhmän ohjaajana. Lisäksi tarkastellaan ​liikunnan perustarpeita, jotka vaikuttavat liikunnan osallistumisen taustalla. Oman liikuntamotivaation tunnistamisen kautta pohditaan ohjaamisen tapoja ja erilaisten kohderyhmien mahdollisuuksia hakeutua mukaan toimintaan. Koulutuksessa pohditaan erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan ottaa huomioon erilaisia liikkumisen motiiveja. Teoriaosuuden lisäksi koulutus sisältää ​käytännön harjoituksen, jossa saat vinkkejä monipuolisista harjoitteista käytettäväksi aikuisten liikuntaryhmissä.

Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa 7h (2h+2h luento, 1,5+1,5 demo)

Koulutuksessa käydään läpi aikuisten fyysisen harjoittelun pääperiaatteet niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri ikäkausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja niiden vaikutukset eri elinjärjestelmiin. Valmentajaa tuetaan turvallisen harjoitustilanteen suunnittelemiseen ja fyysisen harjoittelun monipuoliseen toteuttamiseen osana harjoittelun kokonaisuutta yksilölliset erot huomioiden. Koulutus sopii myös nuorten valmentajille, jotka toteuttavat jo suunnitelmallisempaa valmennusta.


Millaista koulutusta juuri Sinun seurasi toimijat kaipaavat?

Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva koulutus.